BP 100

液压缓冲器广泛应用于各种工况。而且维护量极低。布班察“BP"系列液压/气体能量吸收缓冲器广泛应用各种工况,而且维护量极低。
BP 100
直径
100 mm
行程
200-800 mm
KJ/行程
80-241 kJ