BSZ

夹轨器,止滑力 25 - 400 kN

应用

 • 起重机的防风制动器
 • 堆料机
 • 取料机

优点

 • 维护便捷
 • 设计紧凑
 • 适合任何轨道
 • 与风速仪匹配,可实现自动防风制动

技术参数

 • 止滑力25 - 400 kN
 • 连接法兰在端面(BSZII)
 • 连接法兰在顶部 (BSZIII)
 • 制动片可更换
 • 免维护导向轮